Samlivsbrudd under graviditet 

Når du er gravid føler du deg gjerne ekstra sårbar og følsom. Skulle du oppleve et samlivsbrudd under graviditeten, kan belastningen derfor oppleves som spesielt tung og vanskelig. Mange er også usikre på hva fremtiden vil bringe. 

Her er alt du trenger å vite om samlivsbrudd under graviditet, og hvilke muligheter du har. 

Mange årsaker til samlivsbrudd 

Det finnes mange ulike årsaker til at forhold tar slutt. Noen ganger har man kort og godt vokst fra hverandre, eller kommet frem til at man ikke passer så godt sammen som man hadde trodd. Andre ganger kan det være en konflikt som ligger til grunn. 

Ikke alle samlivsbrudd er dramatiske. Ofte går man hvert til sitt uten at dette medfører noen spesielle problemer. Mange foreldre skiller lag, og deler omsorgen for barnet seg i mellom på en god måte. 

Men dersom bruddet er konfliktfylt, kan det oppstå tvister rundt barnefordeling og foreldreansvar. 

Hvem skal ha barnet? 

Dersom det skulle bli slutt mellom deg og partneren din mens du er gravid, oppstår det gjerne spørsmål rundt hvem som skal ha barnet, og når. Ifølge Codex Advokat og Familierettsadvokater.no, kan foreldre avtale en samværsordning seg imellom. 

Klarer ikke foreldrene å komme til enighet, kan spørsmålet om barnets faste bosted og foreldreansvar avgjøres av domstolene. Barneloven har bestemmelser som vedrører foreldreansvar, samvær og hvor barnet skal bo.  

Lovens hovedprinsipp er at fordelingen alltid skal være til barnets beste.  

I noen tilfeller ender én forelder opp med hele foreldreansvaret alene. Bor mor og barnefar hver for seg når barnet blir født, kan mor få hele foreldreansvaret om hun sender en melding om dette til Folkeregisteret innen ett år fra fastsettelsen av farskapet. 

Økonomi – hvordan skal du forsørge barnet alene? 

Ifølge NAV.no har barn rett på å bli forsørget av begge sine foreldre til og med den måneden han/hun fyller 18. Barnet kan også ha rett på å bli forsørget noe lenger dersom vedkommende holder på å gjennomføre videregående skolegang. 

Uansett – barnebidrag er opprinnelig en privatsak som foreldrene blir enige om seg imellom. Det vil si at foreldrene selv kan bestemme avtalens innhold og beløp.  

Blir man ikke enige om barnebidrag, kan én eller begge partene søke om at NAV fastsetter barnebidraget. Kort fortalt er barnebidrag en økonomisk ytelse som én forelder betaler til den andre, for å bidra til å dekke kostnadene som er forbundet med oppfostring av barnet. 

Kan man flytte når man er gravid (mot partnerens vilje)? 

Ja, som gravid kan du selv bestemme om du ønsker å flytte til for eksempel en annen kommune enn der barnefaren bor. Ifølge advokatenhjelperdeg.no kan ikke ekskjæresten nekte deg å flytte selv om du venter hans barn. 

Når barnet blir født kan du fortsatt bo der du selv ønsker. Samtidig gjelder da en varslingsregel ifølge barneloven. Denne sier at du må varsle minst tre måneder før flyttingen dersom du skal flytte ut av landet. Er foreldrene uenige om flytting, må du kreve mekling i henhold til lovens § 51. 

Kan samlivsproblemer i svangerskapet utgjøre en helserisiko? 

Ifølge Universitetet i Bergen og doktorgradsavhandlingen «Social relationships, stress and infection risk in mother and child», kan samlivsproblemer i svangerskapet gi økt helserisiko for både mor og barn. 

 
Resultatene fra forskningen viser at lav samlivskvalitet under svangerskapet gir økt forekomst av infeksjoner hos babyen gjennom det første leveåret. Også kvinnen er mer utsatt for infeksjoner i løpet av graviditeten. 

Skulle du oppleve stress i forbindelse med samlivsbrudd samtidig som du er gravid, er det derfor viktig å forsøke å ta vare på deg selv. Finn gjerne aktiviteter som gir deg avkobling, ro og glede, enten det er å være med familie og venner eller noe annet. 

Hva kan du gjøre ved samlivsbrudd under graviditeten? 

Dersom du skulle oppleve et samlivsbrudd mens du er gravid og opplever dette som vanskelig, kan det hjelpe å ha noen å snakke med. Det kan for eksempel være en venn, mor, far, kollega eller psykolog. 

For par som sliter, men enda ikke har gått fra hverandre, kan det dessuten være nyttig å snakke med en familie- eller parterapeut. Det å ha noen å snakke med sammen kan også være til hjelp for foreldre som sliter med å komme til enighet om foreldreansvar, økonomi og lignende. 

Mange småbarnsforeldre sliter også 

Samlivsbrudd kan ikke bare forekomme under graviditeten. Mange småbarnsforeldre sliter også med parforholdet, og for noen ender det med brudd.  

I en masteroppgave for OsloMet, så Susanne Yong Moberg nærmere på partenes opplevde grunner til samlivsbrudd i småbarnsperioden. Den kvalitative undersøkelsen tok for seg foreldre med barn i alderen 0–6 år. 

Hun kom blant annet frem til at overgangen fra å være barnløs og kunne dyrke fritidsinteressene slik man vil, til å få en baby som krever mye oppmerksomhet, var stor for mange. Småbarnsperioden oppleves gjerne veldig intens. 

Mange kvinner opplever også at de går fra å være likestilte til å plutselig havne i mer tradisjonelle kjønnsroller. Ofte tar kvinnen på seg hovedansvaret for barneomsorgen. Forskeren trekker også frem at dårlig oppfølgning i barsel- og småbarnsperioden kan være en årsak til at parforhold tar slutt. 

Husk: Du kan få et godt liv på tross av samlivsbrudd! 

Når du står midt oppi det kan et samlivsbrudd føles veldig tung, og du ser kanskje veldig mørkt på fremtiden. Kanskje bekymrer du deg for det økonomiske, barnefordeling eller om du vil klare å ta vare på barnet alene. 

Men husk at det finnes hjelp å få, enten det er av profesjonelle, familie eller venner. Det er mange foreldre som skiller lag, og samlivsbrudd er veldig vanlig. Ifølge SSB ligger faktisk skilsmisseraten blant norske ektefeller på omkring 40 %.  

Med tiden vil du kanskje falle litt mer til ro med situasjonen, enten du har hovedansvaret for barnet eller ikke. Det viktigste er at situasjonen tilrettelegges best mulig for barnet.