Barnetrygd – alt du trenger å vite

Barnetrygd er en viktig del av det norske velferdssystemet, og skal blant annet bidra til å redusere barnefattigdom. Den månedlige utbetalingen kan komme godt med når husholdet skal dekke nødvendige forsørgerutgifter som mat og klær.

Her er alt du trenger å vite.

Hva er barnetrygd?

Barnetrygd er en form for månedlig pengestøtte eller ytelse som utbetales via NAV til foreldre og andre forsørgere med umyndige barn. Ytelsen skal sikre forsørgere et minstebeløp til ting som mat, klær og andre nødvendigheter.

Den moderne barnetrygdordningen ble etablert i 1946. Før dette var det kun foreldre tilhørende visse yrkesgrupper som fikk utbetalt barnetrygd. På slutten av 50-tallet ble barnetrygden for øvrig omgjort til skattefri inntekt.

Hvem har rett på barnetrygd?

Ifølge norsk lov om barnetrygd, har alle forsørgere av barn som er under 18 år rett på barnetrygd om de er bosatt i Norge. Dette gjelder også adoptiv- og fosterforeldre, så lenge barnet er fastboende i husholdet (i mer enn 3 måneder).

Ytelsen vil betales ut fra barnet blir født, til og med den måneden hen fyller 18, eller fra måneden etter at man får rett til barnetrygd. Er man berettiget mottaker og ikke har mottatt barnetrygd, vil beløpet etterbetales.

Legg dessuten merke til at også barnet må ha bostedsadresse i Norge. Dersom barnet har bodd i Norge i minimum 12 sammenhengende måneder, regnes han eller hun som bosatt. Egne regler gjelder for EØS-borgere, og disse finner du på NAVs nettsider.

Foreldre trenger ikke å søke

Barnetrygd betales som hovedregel ut til alle forsørgere som har rett på ytelsen, og dette skjer helt automatisk. Som regel vil mor motta betaling fra NAV ca. 2 måneder etter fødselen, og det er ikke nødvendig å søke om dette.

Ordningen er ment å treffe bredt, og er en universell ordning. Dette er blant annet for å unngå stigmatisering av de som har dårligere råd enn andre. Per juni 2022 mottok i overkant av 662 000 personer barnetrygd i Norge, på tvers av alle samfunnssjikt.

I noen tilfeller må du søke om barnetrygd. Dette gjelder blant annet dersom det skulle foreligge en rett på utvidet barnetrygd, noe vi straks skal se nærmere på.

Hvilke satser har barnetrygd i 2024?

Dersom du er mottaker av ordinær barnetrygd, vil du måtte et fast månedsbeløp per barn. Fra og med nyttår 2024, gjelder følgende ytelsessatser:

  • Barn under 6 år: 1 766 kr per måned
  • Barn over 6 år: 1 510 kr per måned

Satsene kan justeres fra år til år. Dette er noe regjeringen blir enige om når de forhandler om statsbudsjettet på årlig basis.

Utvidet barnetrygd og småbarnstillegg

Noen foreldre kan ha rett på ekstra ytelser som kommer i tillegg til ordinær barnetrygd. Enslige forsørgere som har barn i alderen 0–3 år, kan for eksempel få småbarnstillegg, som er på 696 kroner per måned.

Utenom dette, kan man også ha rett på utvidet barnetrygd. Denne ytelsen er på 2 516 kr per måne. Du kan med andre ord motta både ordinær barnetrygd, utvidet barnetrygd og småbarnstillegg samtidig, dersom du oppfyller visse kriterier.

For å få utvidet barnetrygd må du …

  • Være ugift, separert (minst 6 måneder) eller skilt og ikke bo sammen med barnets andre forelder
  • Ha en samboer eller ektefelle som har vært forsvunnet eller innsatt i fengsel/varetekt i minimum 6 måneder

Dersom du mottar full overgangsstønad (en ytelse enslige foreldre med barn under 8 år kan ha rett på i Norge), kan du også søke om småbarnstillegg dersom barnet er mellom 0 og 3 år gammelt.

Hvordan søke om utvidet barnetrygd?

Dersom du tror at du kan ha rett på utvidet barnetrygd, kan du søke om dette via NAVs nettsider. Du kan eventuelt laste ned en søknad som kan skrives ut, dersom du ønsker å fylle søknaden ut manuelt (for hånd) og sende denne via post.

Det raskeste og enkleste er imidlertid å sende inn en digital søknad. For å kunne gjøre dette, må du først ligge deg inn ved hjelp av din foretrukne elektroniske ID (for eksempel BankID).

I søknadsskjemaet opplyser du blant annet om hvorvidt du søker om utvidet barnetrygd i tillegg til den ordinære satsen du mottar. Du gir også ditt samtykke til at NAV kan innhente informasjon om deg via Folkeregister og andre offentlige registre.

Etter å ha søkt, kan du regne med at det er noe behandlingstid. Hvor lang denne er, kan avhenge av faktorer som pågang.

Eksempel på barnetrygd for to barn

La oss ta utgangspunkt i at du har to barn, ett på 2 og ett på 10. Da vil du kunne motta ordinær barnetrygd for hvert av barna, eller nærmere bestemt 1 766 kr + 1 510 kr. Legg merke til at barnetrygden er noe høyere for barn under 6 år.

Totalt vil du dermed få utbetalt 3 276 kr per måned, eller 42 588 kr per år (skattefritt). Er du i tillegg enslig forsørger, kan du også motta utvidet barnetrygd. Sistnevnte er et fast beløp, og du vil få den samme ytelsen enten du har ett eller flere barn.

Har du rett på utvidet barnetrygd, vil du altså få ordinær barnetrygd (3 276 kr) + 2 516 kr, altså 5 792 kr per måned.

Når i måneden blir barnetrygden utbetalt?

I de fleste tilfeller vil barnetrygd betales ut i slutten av måneden, rundt den 30. Dette gir deg forutsigbarhet, ettersom du vet når du kan forvente å motta pengene. Beløpet settes rett inn på kontonummeret du har registrert hos NAV.

PS: Husk at du kun kan ha ett kontonummer registrert hos NAV av gangen.

Er det dobbel barnetrygd i desember?

Mange gleder seg over halv skatt i desember, slik at man får litt mer å rutte med. Men hva med barnetrygden – er den høyere i årets siste måned? Svaret er (kanskje dessverre) nei: Barnetrygdbeløpet er det samme hver måned.

Det som imidlertid er annerledes i desember, er at barnetrygden utbetales omkring ti dager tidligere enn hva den blir i øvrige kalendermåneder. Mens de fleste utbetalingene skjer i slutten av måneden, vil desember-utbetalingen komme omkring den 15.

Hva er så kontantstøtte, og hvem kan få det?

Kontantstøtte er en annen ytelse du kan ha rett på når du har barn. Men i motsetning til barnetrygd, er ikke dette noe alle foreldre automatisk får. Kontantstøtte er noe du kan søke om dersom barnet ikke går i barnehage med offentlig pengetilskudd på fulltid. Barnet må også være mellom 1 og 2 år gammelt.

Har ikke barnet ditt fått barnehageplass enda, kan du motta 7 500 kroner i støtte per måned. Om barnet har delvis plass i barnehage, kan du motta en prosentvis (20–80 %) støtte av dette beløpet.

Har du for eksempel fått tildelt opptil åtte timer barnehageplass per uke, kan du motta 80 % av fullt kontantstøttebeløp. Dette tilsvarer 6 000 kroner.

Hensikten med kontantstøtte er at foreldre skal få valgfrihet til å kunne tilbringe mer tid med små barn (fremfor å jobbe).

Andre ytelser foreldre kan ha rett på

Foruten barnetrygd og kontantstøtte, som vi allerede har nevnt, finnes det også andre former for ytelser du kan ha rett på. Faktisk kan du ha rett på ytelser allerede mens barnet ligger i magen.

Svangerskapspenger gis til gravide som ikke kan gjennomføre arbeidsoppgavene sine fordi de utsetter barnet i magen for en viss risiko. Det kan for eksempel være snakk om arbeid med farlige kjemikalier eller tunge løft.

Ellers kan du ha rett på ytelser som foreldrestipend, engangsstønad, foreldrepenger, bidragsforskudd, overgangsstønad, sosialhjelp og bostøtte – for å nevne noe. Dersom du er usikker på hva du har rett på, kan det være greit å snakke med en rådgiver hos NAV.

Er du student, kan du også forhøre deg med Lånekassen om hva du eventuelt kan ha rett på.

Behovsprøvd barnetrygd?

Noen politiske partier ønsker at Norge skal innføre behovsprøvd barnetrygd, fremfor at ordningen skal treffe alle likt slik den gjør i dag. Enten du mottar trygd eller tjener godt, vil du motta det samme beløpet per måned (når det gjelder ordinær barnetrygd).

Hvorvidt dette er den beste ordningen – eller at de som trenger barnetrygd mest skal få mer, og de som tjener godt skal få mindre – er opp til hver enkelt å avgjøre.

Et økonomisk sikkerhetsnett for foreldre

Norge er et velferdsland, og det finnes derfor mange ytelser du kan ha rett på dersom du er gravid eller har barn. Disse ytelsene kan fungere som et økonomisk sikkerhetsnett, ettersom de kan sikre deg penger dersom du for eksempel er enslig forsørger, student eller arbeidsløs.

Når det gjelder barnetrygd, er dette uten tvil den ordningen som rammer bredest. Så godt som alle som får barn i Norge, vil ha rett på barnetrygd ettersom ytelsen er universell.

Pengene du mottar, sikrer deg og barnet (eller barna) et minimumsbeløp til viktige ting som mat, fritidsaktiviteter, klær eller lignende. Ytelsen kan selvfølgelig også brukes til å dekke andre nødvendige kostnader, som for eksempel husleie, bil eller lignende. Det er opp til den enkelte.

Enten du mottar barnetrygd eller ikke, vet du nå hva ytelsen er, hvorfor den finnes og hvem som har rett på den!